Skip to main content

Algemene Voorwaarden van Bloxz b.v.

(versie d.d. 10 januari 2018)

Gedeponeerd op 10 januari 2018 bij de Kamer van Koophandel Brabant te Eindhoven onder nummer 68421028.

Artikel 1- Begrippen omschrijvingen

1. Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bloxz: Bloxz B.V.;
AV-Bloxz: deze algemene voorwaarden;
Diensten: alle tussen Bloxz en Opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden zoals: ontwerp- en engineeringswerkzaamheden, advies- en onderzoekwerkzaamheden en het ter beschikking stellen van software;
Hulppersonen: derden, niet zijnde Bloxz aan wie Bloxz (een deel van) de Diensten heeft uitbesteed of opgedragen;
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Bloxz als opdrachtnemer een Overeenkomst aangaat;
Overeenkomst(en): de Overeenkomst(en) tussen Bloxz en Opdrachtgever tot het leveren van Diensten door Bloxz;

Artikel 2 – Toepasselijke algemene voorwaarden

 1. De AV-Bloxz zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen – en de totstandkoming daarvan – tussen Opdrachtgever en Bloxz die gericht zijn op het leveren van Diensten door Bloxz, tenzij daarvan in onderlinge overeenstemming tussen Bloxz en haar Opdrachtgever schriftelijk is afgeweken.
 2.  De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Op door Bloxz te verrichten Diensten is ‘De Nieuwe Regeling 2011, herziening 2013’ (Hierna: DNR 2011) van toepassing. De DNR 2011 is op de website http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/ te vinden. De AV-Bloxz zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 4. In geval van strijdigheid tussen de aanbieding van Bloxz en de opdrachtbevestiging prevaleert de aanbieding boven de opdrachtbevestiging.
 5. In geval van tegenstrijdigheid tussen de aanbieding en de AV-Bloxz en de DNR 2011 prevaleert de aanbieding boven de AV-Bloxz en de AV-Bloxz boven DNR 2011.

Artikel 3 – Aanbieding

Een door Bloxz uitgebrachte aanbieding kan gedurende één maand na dagtekening door de Opdrachtgever worden aanvaard, tenzij in de aanbieding een andere termijn tot aanvaarding is opgenomen. Een aanbieding wordt gedaan op basis van de ten tijde van het indienen van de aanbieding geldende wet- en regelgeving.

Artikel 4 - Tarieven en betaling

 1. Bloxz is, indien de looptijd van de Overeenkomst langer is dan zes maanden, gerechtigd tarieven te wijzigen. De wijziging van de tarieven gaat in dat geval in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de aankondiging tot prijswijziging is gedaan. Tariefsverhogingen zullen aan de Opdrachtgever schriftelijk worden meegedeeld.
 2.  Bloxz factureert haar diensten en werkzaamheden per maand, tenzij anders overeengekomen. De facturen worden digitaal ingediend. Bloxz is gerechtigd voorschotdeclaraties in te dienen.
  Algemene voorwaarden Bloxz B.V., versie 10-01-2019 2 van 4
 3. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Onverminderd haar overige rechten is Bloxz gerechtigd de Diensten en/of werkzaamheden te onderbreken of op te zeggen indien zij niet binnen 30 dagen na de factuurdatum betaling heeft ontvangen.
 4. De Opdrachtgever zal alle over of in verband met de facturering geheven belastingen aan Bloxz betalen, zoals omzetbelasting.

Artikel 5 – Samenwerking met derden

 1. Indien Bloxz op verzoek van Opdrachtgever samenwerkt met één of meer Hulppersonen, dan zal Bloxz voor het door deze Hulppersonen verrichte deel van de opdracht niet verantwoordelijk en aansprakelijk zijn, tenzij en voor zover Bloxz deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. De Opdrachtgever draagt in die gevallen zorg voor de onderlinge coördinatie en is verantwoordelijk voor de door deze Hulppersonen aan Bloxz te verstrekken gegevens.
 2. Indien Bloxz in het kader van de uitvoering van een haar verstrekte opdracht zelf één of meer Hulppersonen inschakelt, zal Bloxz voor het do.or deze derde(n) verrichte deel van de opdracht aansprakelijk zijn voor zover die Hulppersonen jegens Bloxz voor die schade aansprakelijk zijn.

Artikel 6 – Gegevensverstrekking

 1. Indien blijkt dat de door de Opdrachtgever ten behoeve van de opdracht verstrekte gegevens niet volledig, actueel of juist zijn, dan wel indien deze gegevens te laat zijn verstrekt of indien blijkt dat de Opdrachtgever over gegevens beschikt die van belang zijn voor de opdracht, maar die niet heeft verstrekt, dan zal Opdrachtgever alle kosten die ontstaan als gevolg hiervan aan Bloxz voldoen en eventuele schade compenseren.
 2. Verzending van documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) door Bloxz geschiedt voor risico van de opdrachtgever.
 3. De Diensten mogen door de Opdrachtgever alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze onder de Overeenkomst is vervaardigd.
 4.  De opdrachtgever is uitsluitend bevoegd (onderzoeks-) rapporten aan derden ter beschikking te stellen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 7 – Geheimhouding

Indien gegevens ter beschikking worden gesteld of ontvangen dienen de Opdrachtgever en Bloxz de door de één aan de ander verschafte gegevens vertrouwelijk te behandelen en van deze gegevens alleen gebruik te maken in het kader van de uitvoering van de opdracht. Bloxz is gerechtigd de opdracht als referentie te gebruiken.

Artikel 8 - AVG en Datalekken

 1. Opdrachtgever draagt er, indien van toepassing, als “verwerker” dan wel als “Verantwoordelijke” zorg voor dat persoonsgegevens van werknemers en van eventuele Hulppersonen van Bloxz conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt worden. Gebruik van deze gegevens is uitsluitend toegestaan voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Bloxz draagt er, indien van toepassing, als “verwerker”, dan wel als “Verantwoordelijke” zorg voor dat persoonsgegevens die zij in het kader van de Prestatie verwerkt, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt worden.
 3. Bij eventuele datalekken dient door de Opdrachtgever binnen 8 kantooruren na het bekend worden daarvan, melding gemaakt te worden bij Bloxz via 040-8200183 en privacy.bouweninfra@nobleo.nl.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Bloxz is beperkt tot directe schade en tot maximaal de hoogte van de advieskosten zoals overeengekomen in de Overeenkomst, welk maximum het bedrag van € 1.000.000,– niet zal overstijgen. Bloxz is niet aansprakelijk voor indirecte, onvoorzienbare en/of gevolgschade (zoals o.m. gederfde inkomsten en winsten, productieverliezen, financieringskosten, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, supplementaire kosten, kosten die gemaakt zouden zijn als de opdracht van meet af aan juist zou zijn verricht).
 2. De Opdrachtgever vrijwaart Bloxz en de door haar ingezette medewerkers voor aanspraken van derden verband houdend met de uitvoering van de Diensten.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom en eigendomsvoorbehoud

Bloxz behoudt alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie, ten aanzien van door haar vervaardigde producten. De Opdrachtgever verkrijgt de eigendom van het geleverde en/of de fysieke resultaten van de opdracht niet eerder dan nadat de Opdrachtgever aan al haar verplichtingen heeft voldaan en verkrijgt voor het gebruik van die resultaten dan een gebruiksrecht conform het bepaalde artikel 6.3. Bloxz behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren producten, totdat de advieskosten voor al deze producten geheel is voldaan.

Artikel 11 - Personeel

Opdrachtgever zal de medewerkers van Bloxz die (in)direct betrokken zijn bij de uitvoering van de Diensten ingevolge deze overeenkomst niet bij haar, en/of bij een met haar gelieerde vennootschap/bedrijf, in dienst nemen tijdens de uitvoering van de opdracht en gedurende twee jaar na voltooiing daarvan, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 25.000,00 per overtreding en EUR 500,00 per dag of gedeelte daarvan zolang de overtreding duurt, onverminderd het recht van Bloxz om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen.

Artikel 12 - Goedkeuring gegevens

12.1 Bloxz is te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en worden hierbij door de Opdrachtgever aanvaard.

Artikel 13 – Nietigheid

 1. Indien één of meer bepalingen van de algemene voorwaarden of de Overeenkomst nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van de voorwaarden of de Overeenkomst hun rechtskracht. Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De vervangende regeling tast het doel en de strekking van de voorwaarden of de Overeenkomst niet aan.
 2. Het nalaten om nakoming te vorderen van enig recht of enige bevoegdheid zal de rechten en bevoegdheden van Bloxz niet aantasten of beperken, tenzij Bloxz hier schriftelijk mee heeft ingestemd.

Artikel 14 – Toepasselijke recht en Geschillen

 1. Op alle rechtsverhoudingen, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, de Overeenkomst(en), waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn; of naar aanleiding van nadere Overeenkomsten, danwel enige andere tussen Bloxz en de Opdrachtgever bestaande rechtsverhouding, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

Nog vragen over onze Algemene Voorwaarden?

Neem contact opGa naar home